Praktiske forhold

Forside

Behandling

For at få behandling/træning på klinikken skal du henvende dig for at få aftalt en tid for behandlingsstart.

Før behandlingsstart skal der foreligge en henvisning fra lægen. Derudover bedes du medbringe et lagen og et håndklæde til brug ved behandlingen.

 

Betaling:

Der er en egen andel på ca. 60% af det fulde beløb for behandling. Sygesikringens tilskud
er således ca. 4o%.

Der betales et a conto beløb på kr. 4oo,- én af de første gange. Dette beløb dækker 2 – 3
behandlinger og fratrækkes ved første regningsudskrivning.
Sædvanligvis udskrives der regning til hver den 1. Regningen kan betales på klinikken,
via bank eller netbank

Taksterne for behandling er overenskomstmæssigt aftalt mellem Sygesikringen og Dan-
ske fysioterapeuter.


Kommunalt tilskud:

Din kommune yder, efter fastsatte regler, tilskud til patientandelen til pensionister med
helbredstillægskort.
Helbredstillægskortet bedes medbragt ved første konsultation.

 

Vederlagsfri behandling:

Gives til visse patientgrupper med kroniske lidelser og varige funktionstab. Spørg lægen
desangående.


Tilskud fra Danmark sygeforsikring:

Ved medlemskab af ”Danmark” ydes der tilskud til behandlingen. Medlemskab oplyses
til sekretæren ved første konsultation.


Forsikring:

Hvis det drejer sig om en forsikringssag kan afregning ske ved, at du selv betaler regningen
på klinikken og sender den til forsikringsselskabet.
Sædvanligvis afregnes beløbet dog direkte til klinikken. Du skal så medbringe brev fra
forsikringsselskabet med bekræftelse på, at man derfra går ind og dækker egen andelen af
behandlingen.

 

Afbud:

Afbud meddeles dagen i forvejen eller senest kl. 9 på behandlingsdagen. Udeblivelse uden af-
bud koster kr. 160,00.


Hjemmebehandling:

Behandling i eget hjem kan ske ved, at lægen skønner, det er mest hensigtsmæssigt, at behandlin-
gen finder sted i patientens hjem og anfører dette på henvisningen.


Sygehusordineret genoptræning:

Med en udarbejdet genoptræningsplan fra et sygehus samt accept fra kommunens rehabiliteringsteam ydes genoptræning for at generhverve et funktionstab.
Behandlingen er gratis for patienten og betales af kommunen

 

Rådgivning:

Rådgivning, undervisning og konsulentbistand ydes uden henvisning og uden tilskud fra Syge-
sikringen og afregnes typisk efter konsulenttakst.

Forside Top